Header image  
AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE  
line decor
  HOME  ::   วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ า ง แ ก้ ว ฟ้ า ( ห ล ว ง พ่ อ เ ปิ่ น อุ ป ถั ม ภ์ )
line decor
   แผนภูมิการบริหาร / ข้อมูลนักเรียน / เป้าหมายนักเรียน / ข้อมูลบุคลากร / การจัดสรร งปม / การจัดสรร บกศ / สรุปงบหน้ารายจ่ายตามงบ / งบหน้ารายจ่ายตามแผน / รายละเอียดครุภัณฑ์งบ 53 / จัดสรรเงินวัสดุฝึก
 
แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายภูวเดช อินทรพรหม

คณะกรรมการวิทยาลัย
       

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางโสภา ระวังภัย

รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวีระ ทองประสิทธิ์

รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิทยา ประสมศรี

รองฝ่ายวิชาการ

นายวรดร จ้อยจินดา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป :นายพลภัทร เลาหสูต

งานสารบรรณ : นางโสภา บารมี

งานเอกสารการพิมพ์ : นางสาวนิตยา กัณหา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ : นางธิติมา วันเดช

จนท. : นางสาวพศวีร์ ปาลา, นางสาวนฤชล เล็กยินดี,นางวิยะดา จุ่นมีวงษ์

หัวหน้างานกิจกรรม : นายพิพัฒน์ ศรีประกายแก้ว

จนท. : นายเมฆิน หวานชะเอม , นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์ , นายวาทิน แย้มวารี , นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ , นายธนา อ่อนศรี , นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า , นางสาวรุิจิเรข คำหอมกุล , นายมนูญ มีสวัสดิ์ , พระธีระพงษ์ ถิรญาโณ , นายสาธิต อ้าวเจริญ , นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ , นางสาวเนาวรัตน์ มานะ

จนท. วิชาทหาร, ลูกเสือวิสามัญ: นายภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ

หัวหน้าแผนกช่างยนต์ :นายธนา อ่อนศรี /รองแผนก : นายสมชาย คารมย์

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน : นายชลอ ฤทธิ์ดี /รองแผนก :นายภูษิต จันทร์ทอง

หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม : นายไชยยา สุริยะจันทร์ /รองแผนก : นายประจวบ แสงอรุณ

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง : นายพลภัทร เลาหสูต/รองแผนก : นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์

หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ : นายเมฆิน หวานชะเอม/รองแผนก : นายสิรภพ บารมี

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยกรรม : นางธิติมา วันเดช/รองแผนก : นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ : นายพิพัฒน์ ศรีประกายแก้ว/รองแผนก : นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า

หัวหน้าแผนกการโรงแรม : นางถนอมจิต เอกรักษา /รองแผนก : นางทิพวรรณ สุริยะจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ : นางประดับพร ดาวเรือง/รองแผนก : นางสาวรุจิเรข คำหอมกุล

หัวหน้างานบุคลากร : นางโสภา ระวังภัย

จนท : นายพลภัทร เลาหสูต , นางสาวพศวีร์ ปาลา , นางวิยะดา จุ่นมีวงษ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า

จนท. : นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม, นายเทิดศักดิ์ อรุณวิวรรธน์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา : นางสาวรุจิเรข คำหอมกุล

ครูที่ปรึกษาทุกแผนกวิชา

หัวหน้างานการเงิน : นายไชยยา สุริยะจันทร์

จนท.การเงิน งปม. : นางวิยะดา จุ่นมีวงษ์

จนท.เงินนอก งปม : นางสาวสุพัตรา ญาติบรรทุง

หัวหน้างานความร่วมมือ : นายชลอ ฤทธิ์ดี

จนท. : นางประดับพร ดาวเรือง, นายไชยยา สุริยะจันทร, นางถนอมจิต เอกรักษา, นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า

หัวหน้างานปกครอง : นายประจวบ แสงอรุณ

จนท. นายภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ , นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์ , นายทศพร เซี่ยงจ๊ง , นายสุพจน์ เฉลิิมกลิ่น , นายสาธิต อ้าวเจริญ , นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ , นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ , นางสาวเนาวรัตน์ มานะ

หัวหน้างานบัญชี : นางสาวนฤชล เล็กยินดี

จนท.งานบัญชี : นางสาวสุพัตรา ญาติบรรทุง

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ : นายสมชาย คารมย์

จนท. : นายภูษิต จันทร์ทอง , นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์ ,นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม , นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า , นางสาวรุจิเรข คำหอมกุล , นางสาวนฤชล เล็กยินดี , นางสาวนิตยากัณหา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน : นางประดับพร ดาวเรือง

จนท. นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ , นางทิพวรรณ สุริยะจันทร์ , นางสาวเนาวรัตน์ มานะ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน: นายไชยยา สุริยะจันทร์

จนท. นางทิพวรรณ สุริยะจันทร์ , นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม , นางสาวนฤชล เล็กยินดี , นางสาวนิตยา กัณหา , นายสมชาย คารมย์ , นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน์

หัวหน้างานพัสดุ : นายชลอ ฤทธิ์ดี

จนท.พัสด : นางจิดาภา หิรัญ,: นางสาวนิตยา กัณหา

แผนกชย.: นายพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ,.แผนกสามัญ :นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ,.แผนการโรงแรม:นางถนอมจิต เอกรักษา ,.แผนกพณิชยการ:นางสาวกุสุมา จันทร์ตรี,แผนก ชก:นายภูษิต จันทร์ทอง,แผนก ชฟ:นายสาธิต อ้าวเจริญ,.แผนก ชอ.:นายสราวุฒ ซำเผือก,คนขับรถ : นายบุญธรรม ธรรมเที่ยงธรรม,: นายลออ ชอ้อนชม

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา:นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ

จนท. : นายสมชาย คารมย์ , นางสาวรุจิเรข คำหอมกุล ,:นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม , นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ ,:นางสาวนฤชล เล็กยินดี

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา: นางทิพวรรณ สุริยะจันทร์

จนท. นางประดับพร ดาวเรือง, นางถนอมจิต เอกรักษา,นางธิติมา วันเดช, นายพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ , นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์ , นางสาวเนาวรัตน์ มานะ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล : นางสุรินทร์ พรหมชนะ

จนท. : นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ , นายทศพร เซี่ยงจ๊ง , นายชาญญรงค์ มนทารัก, นายสาธิต อ้าวเจริญ , นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ , นางสาววรารัตน์ เครือทอง , นางสาวนิตยา กัณหา

หัวหน้างานอาคารสถานที่ : นายภูษิต จันทร์ทอง

จนท. : นายประจวบ แสงอรุณ, นายทศพร เซี่ยงจ๊ง,: นางถนอมจิต เอกรักษา, นายสิงห์ พุ่มกลั่น, นายสัญญา คล้ายมงคล, นายบุญธรรม ธรรมเที่ยงธรรม,: นายลออ ชอ้อนชม

หัวหน้างานส่งเสริม ผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ:นางธิติมา วันเดช

จนท. : นางสาวกุสุมา จันทร์ตรี , นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ ,:นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน์ ,นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน :นายสิรภพ บารมี

จนท. : นายประจวบ แสงอรุณ , นายวาทิน แย้มวารี , นายภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ , นายชาญญรงค์ มนทารัก , นางสาวเนาวรัตน์ มานะ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด : นายธนา อ่อนศรี

จนท. : นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ , นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม , นางสาวอรชุมา อำนวยผล

หัวหน้างานทะเบียน : นายพลภัทร เลาหสูต

จนท.: นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า, นางสาวนฤชล เล็กยินดี, นางสาวลินนา พาหา

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี : นายชลอ ฤทธิ์ดี

จนท.: นางสาวกุสุมา จันทร์ตรี , นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า , นางถนอมจิต เอกรักษา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ : นางสาวกุสุมา จันทร์ตรี

จนท. : นายสราวุฒ ซำเผือก,: นายสาธิต อ้าวเจริญ, นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน : นายสุรศักดิ์ ภัทรวิจิตรานนท์

จนท : นายสราวุฒ ซำเผือก , นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม , นายสาธิต อ้าวเจริญ

 

   

  Webmaster :Mr.Pollaphat  e-mail: webmaster@bkf.ac.th