Header image  
AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE  
line decor
  HOME  ::   วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ า ง แ ก้ ว ฟ้ า ( ห ล ว ง พ่ อ เ ปิ่ น อุ ป ถั ม ภ์ )
line decor
   แผนภูมิการบริหาร / ข้อมูลนักเรียน / เป้าหมายนักเรียน / ข้อมูลบุคลากร / การจัดสรร งปม / การจัดสรร บกศ / สรุปงบหน้ารายจ่ายตามงบ / งบหน้ารายจ่ายตามแผน / รายละเอียดครุภัณฑ์งบ 53 / จัดสรรเงินวัสดุฝึก
 
รายละเอียดการจัดสรรเงินค่าวัสดุฝึก หลักสูตร ปวช. งบ 2553

ประจำภาคเรียน 2/2552 และภาคเรียน 1/2553 ปีงบประมาณ 2553

ที่
สาขางาน/วิชา จำนวนนักเรียน/คน ค่าวัสดุรายหัว/ปี รวม แบ่งให้เชื่อมโลหะ แบ่งให้ฝึกฝีมือ เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
สาขางานยานยนต์
155
2200
341,000
14,700
17,700
308,600
2
สาขางานเครื่องมือกล
58
2200
127,600
127,600
3
สาขางานเชื่อมโลหะ
25
2200
55,000
55,000
4
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
69
2200
151,800
7,500
7,500
136,800
5
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
58
2200
127,600
7,800
7,800
112,000
6
สาขางานพณิชยกรรม
31
600
18,600
18,600
7
สาขางานการบัญชี
27
600
16,200
16,200
8
สาขางานการขาย
13
600
7,800
7,800
9
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161
600
96,600
96,600
10
สาขางานการโรงแรม(ทวิภาคี)
32
1500
32,000
32,000
11
งานฝึกฝึมือ(ชฟ.1,ชอ.1)
-
-
33,000
12
ทุกแผนก
-
-
30,000
รวม
30,000
33,000
974,200

รายละเอียดการจัดสรรเงินค่าวัสดุฝึก หลักสูตร ปวส.

ประจำภาคเรียน 2/2551 และภาคเรียน 1/2552 ปีงบประมาณ 2552

ลำดับที่
สาขางาน/วิชา
จำนวนนักศึกษา
ค่าวัสดุรายหัว/ปี
เงินงบประมาณ
1
สาขางานเทคนิคยานยนต์
62
2,800
173,600
2
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
27
2,800
75,600
3
สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ
22
600
17,600
รวม
266,800