Header image  
AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE  
line decor
  HOME  ::   วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ า ง แ ก้ ว ฟ้ า ( ห ล ว ง พ่ อ เ ปิ่ น อุ ป ถั ม ภ์ )
line decor
   แผนภูมิการบริหาร / ข้อมูลนักเรียน / เป้าหมายนักเรียน / ข้อมูลบุคลากร / การจัดสรร งปม / การจัดสรร บกศ / สรุปงบหน้ารายจ่ายตามงบ / งบหน้ารายจ่ายตามแผน / รายละเอียดครุภัณฑ์งบ 53 / จัดสรรเงินวัสดุฝึก
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 (งปม.)
ที่
งบรายจ่าย
ผลผลิตปวช.
ผลผลิตปวส.
ผลผลิตระยะสั้น
ผลผลิตปวช.
ผลผลิตปวส.
รวม
1
งบบุคลากร
- เงินเดือน
3,365,040
-
-
2,355,528
1,009,512
3,365,040
- เงินวิทยฐานะ
428,400
-
-
299,880
128,520
428,400
- ค่าจ้างประจำ
-
-
-
-
-
-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1,540,560
-
-
1,078,392
462,168
1,540,560
- ค่าจ้างชั่วคราว
-
-
-
-
-
-
- ค่าครองชีพ
37,500
-
-
26,250
11,250
37,500
รวม
5,371,500
-
-
3,760,050
1,611,450
5,317,500
2
งบดำเนินงาน
-
-
-
-
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,627,300
-
-
2,539,110
1,088,190
3,627,300
- ค่าสาธารณูปโภค
282,000
-
-
197,400
84,600
282,000
รวม
3,909,300
-
-
2,736,510
1,172,790
3,909,300
3
งบลงทุน
-
-
- ครุภัณฑ์
2,080,000
-
-
1,456,000
624,000
2,080,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-
-
-
-
-
-
รวม
2,080,000
-
-
1,456,000
624,000
2,080,000
4
งบอุดหนุน
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5,479,208.65
-
-
5,479,208.65
-
5,479,208.65
- สิ่งประดิษฐ์
120,000
-
-
90,000
30,000
120,000
-อื่นๆ
-
-
-
-
-
-
รวม
5,599,208.65
-
-
5,569,208.65
30,000
5,599,208.65
5
รายจ่ายอื่นๆ
  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
50,000
-
-
50,000
-
50,000
  โครงการขอเช่าบริการปรับเปลี่ยนความเร็วอินเตอร์เน็ตส่วนเพิ่ม
48,000
-
-
48,000
-
48,000
  โครงการจัดเช่าพื้นที่บริการโฮมเพจและโดเมนเนมของวิทยาลัยฯ
23,000
-
-
23,000
-
23,000
  โครงการเปลี่ยนเสียงสัญญาณและเสียงตามสายในวิทยาลัยฯ
70,000
-
-
70,000
-
70,000
  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กล้อง Olympus e300 with lens 14-45 mm F3.5
4,700
-
-
4,700
-
4,700
  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
30,000
-
-
30,000
-
30,000
  โครงการทำท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ค้างบนหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ์
5,000
-
-
5,000
-
5,000
  โครงการวางแผ่นกันนกบริเวณที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อ
5,000
-
-
5,000
-
5,000
  โครงการเสริมสร้างความแข็งแรงรางระบายน้ำหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ์
100,000
-
-
100,000
-
100,000
  โครงการปรับปรุงถนนบ้านพักข้าราชการของวิทยาลัยฯ
100,000
-
-
100,000
-
100,000
  โครงการทำตัวอักษรโลหะติดอาคารเฉลิมพระเกียรติ์
35,000
-
-
35,000
-
35,000
  โครงการทำป้ายชื่อครูเวร ป้ายสถานที่ราชการ ป้ายงานต่างๆ
10,000
-
-
10,000
-
10,000
  โครงการติดแผ่นกันนกและตระแกรงกันนกโรงอาหารใหม่
50,000
-
-
50,000
-
50,000
  โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างในงานอาคารสถานที่
30,000
-
-
30,000
-
30,000
  โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ์
150,000
-
-
150,000
-
150,000
  โครงการกั้นห้องเก็บวัสดุ งานพัสดุ
30,000
-
-
30,000
-
30,000
  โครงการจัดซื้อแรมเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์งานทะเบียน
5,000
-
-
5,000
-
5,000
  โครงการปรับปรุงโรงอาหารหลังเดิมเป็นโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์และห้องพักนักการ
300,000
-
-
300,000
-
300,000
  โครงการเปลี่ยนประตูม้วนโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์
30,000
-
-
30,000
-
30,000
  โครงการจัดทำห้องเก็บเครื่องมือและห้องเก็บหนังสือเรียนแผนกช่างยนต์
50,000
-
-
50,000
-
50,000
  โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า
100,000
-
-
100,000
-
100,000
  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมตู้เชีื่อมไฟฟ้า
55,000
-
-
55,000
-
55,000
โครงการทำตู้ไม้สำหรับวางเครื่องคำนวนเลข
30,000
-
-
30,000
-
30,000
โครงการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด อาคาร 1
10,000
-
-
10,000
-
10,000
โครงการติดตั้งกระจกเงาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
5,000
-
-
5,000
-
5,000
โครงการติดตั้งมู่ลี่ ห้อง 141
8,000
-
-
8,000
-
8,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
20,000
-
-
20,000
-
20,000
โครงการซ่อมฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาคารพื้นฐานและอาคารกิจกรรม
60,000
-
-
60,000
-
60,000
โครงการปูกระเบื้องห้องเครื่องมือกล
6,000
-
-
6,000
-
6,000
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุแผนกช่างเชื่อมโลหะ
15,000
-
-
15,000
-
15,000
โครงการปรับปรุงพื้นหน้าโรงฝึกงานแผนกเครื่องมือกล
40,000
-
-
40,000
-
40,000
โครงการจัดทำรั้วโรงจอดรถ
33,900
-
-
33,900
-
33,900
โครงการปรับปรุงสายล่อฟ้า
25,000
-
-
25,000
-
25,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
100,000
-
-
100,000
-
100,000
โครงการจัดทำประตูห้องเรียนแผนกเครื่องมือกล ช่างยนต์ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรม
64,000
-
-
64,000
-
64,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
16,100
6,900
-
6,900
-
23,000
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
14,000
6,000
-
6,000
-
20,000
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงหน้าเสาธง
4,900
2,100
-
2,100
-
7,000
โครงการตรวจสารเสพติดกลุ่มเสี่ยง
2,100
900
-
2,100
900
3,000
โครงการเสริมสร้างกำลังกายและกำลังใจต้านภัยยาเสพติด
3,500
1,500
-
3,500
1,500
5,000
โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ
3,500
1,500
-
3,500
1,500
5,000
โครงการอบรมบุคลากรภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวิจัย
14,000
6,000
-
14,000
6,000
20,000
โครงการติดตั้งปลั๊กไฟห้องเครื่องใช้สำนักงาน
17,500
7,500
-
17,500
7,500
25,000
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน (ในประเทศ)
310,000
90,000
-
310,000
90,000
400,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร
35,000
15,000
-
35,000
15,000
50,000
โครงการสร้างสรรค์คนพันธ์อา
5,000
-
-
5,000
-
5,000
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
30,000
-
-
30,000
-
30,000
โครงการคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
50,000
-
-
50,000
-
50,000
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2553
50,000
-
-
50,000
-
50,000
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
50,000
-
-
50,000
-
50,000
โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
36,425
-
-
36,425
-
36,425
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
5,000
-
-
5,000
-
5,000
โครงการนำนักเรียนนักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
30,000
-
-
30,000
-
30,000
โครงการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
30,000
-
-
30,000
-
30,000
รวมรายจ่ายอื่นๆ
2,404,625
137,400
-
2,404,625
137,400
2,542,025
รวมทั้งสิ้น
19,364,633.65
137,400
-
15,926,393.65
3,575,640
19,502,033.65