Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายพัฒนาการศึกษาร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ของงานต่างๆ ในฝ่ายพัฒนาฯเช่น โครงการการพัฒนาจิตคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา รายละเอียด

วิทยาลัยฯร่วมประชุมสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม โครงการเรียน ร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายและโครงการเรียน เตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd) รายละเอียด
นนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย" อาศัยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยจัดกิจกรรม "ทำบุญวิทยาลัย ครบรอบยี่สิบเอ็ดปี". "ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์" และ "การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่". รายละเอียด
วิทยาลัยนำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร "โย่งโก๊ะ" จัดแสดงเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชมในโอกาสการประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
คณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยฯร่วมใจจิตอาสากล้าทำความดีร่วมบริจาค โลหิตให้กับสภากาชาดไทยสาขาจังหวัดนครปฐม รายละเอียด

 

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ. ปวช.และ. ระดับ. ปวส. ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยฯ
เมื่อวานนี้วันที่. 22. มีนาคม. 2558 รายละเอียด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอัปถัมภ์) โดยอาจารย์ภูษิต จันทร์ทอง เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ. "เครื่องช่วยสระผมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ" รายละเอียด

วันนี้วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ผอ.ประทีป จุฬาเลิศพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยฯ ก่อนวันสงกรานต์ของไทยในท่ามกลางสภาพของอากาศที่ร้อนมาก รายละเอียด

ผอ.มอบใบประกาศนียบัตรและทำพิธีปิดการอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2558 ผอ.พร้อมทีมงานร่วมจัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก "Motocross World Championship" รายละเอียด

นักศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างไฟฟ้ารุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอาชีพจาก บริษัท"พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด" รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอาชีพตลอด ระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด
ความภาคภูมิใจของการทำงานเป็นทีมทำให้ทีมลูกเสือ ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ได้รับ โล่รางวัล "กิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น" ระดับเหรียญทอง ประเภทหญิง รายละเอียด
ผอ.เป็นประธานเปิดโครงการ "English Camp " ปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กับ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ณ บ้านรักทะเล อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะ 3 เดือนแรก

ชมรมช่างยนต์ ได้จัดโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าแผนกช่างยนต์ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณด้ายหน้าแผนกช่างยนต์ วิทยาลยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

- ประกาศสอบราคาห้องน้ำ-ห้องส้วม ดูรายละเอียด

- เอกสารสอบราคาห้องน้ำห้องส้วม ดูรายละเอียด

- ปร4 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วดูรายละเอียด

- ปร5 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ดูรายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ร่วมกับ แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ปวช.2 จัดโครงการ จิตอาสาช่างกล ร่วมเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ขึ้น ใน วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวร รอบ ๆ วิทยาลัย ดูรายละเอียด

แจ้งนักศึกษาทวิภาคีสามารถ download แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานกรอกข้อมูลแล้ว ปริ๊นออกมาใส่แฟ้ม พร้อมด้วยใส้แฟ้ม

ส่วนตัวแฟ้มและใส้แฟ้มสามารถหาซื้อได้ที่ทางวิทยาลัยเท่านั้นโดยที่ทางงานการค้าได้จัดไว้ให้ ส่วนราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นักศึกษาระบบทวิภาคีสามารถ download ตัวอย่างแบบฟอร์มไปดูวิธีการพิมพ์ให้ถูกต้อง นักศึกษาทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานคนละ 1 เล่มเพื่อรับการประเมินปลายภาคเรียน 1/2557 ให้นักศึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อในแฟ้มสะสมผลงาน ส่งที่ครูที่ปรึกษา ในสัปดาหืสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้นำมาประเมินต่อไป

****หมายเหตุ รูปติดแฟ้มสะสมผลงานห้ามใส่หมวก แว่นตาดำ ต้องเป็นรูปหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

****ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน....Downlad ได้ที่นี่

ชมรมการโรงแรมได้จัดจำหน่ายไอติมฟรุ้งฟริ้งขึ้น ที่หน้าแผนกการโรงแรม ในราคา 2 แท่ง 5 บาท ทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ ในเวลา 10.30 - 13.00 น.

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท racer ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท marc ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ